ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Opdrachtgever (Partij II) stuurt binnen 5 werkdagen (ruim voor het optreden) één getekende overeenkomst retour. De status van de overeenkomst is definitief bij een mondelinge of schriftelijke bevestiging van Partij II (telefonisch of per e-mail) ook al is deze overeenkomst nog niet middels een getekende overeenkomst beklonken.

2. Ongeautoriseerde wijzigingen maken de overeenkomst ongeldig. Wijzigingen, zoals in aanvangstijd en dagindeling dienen uiterlijk 24 uur van te voren door Partij II te worden doorgegeven. Na laatstgenoemd tijdstip kunnen extra kosten bij Partij II in rekening worden gebracht.

3. Indien Partij II als vertegenwoordiger van derden optreedt, verklaart men door ondertekening van deze overeenkomst daartoe gerechtigd te zijn.

4. Partij II verklaart met de prestaties en voorstelling van de artiest (Partij 1) bekend te zijn en deze te aanvaarden. De kwaliteit van het door Partij I geleverde optreden kan niet als wanprestatie worden aangemerkt.

5. Betaling door Partij II aan Partij I dient te geschieden op de wijze zoals is aangegeven op de factuur. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is Partij II over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Indien Partij II deze voorwaarden niet volgt, is Partij I gerechtigd de opdracht te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. Tevens is Partij I gerechtigd eventuele incassokosten aan Partij II door te berekenen.

6. In de gage zijn eventuele reis- en verblijfskosten, loonbelasting, sociale premies e.d. inbegrepen, tenzij aan ommezijde uitdrukkelijk anders vermeld. Partij I kiest ervoor om géén gebruik te maken van de artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Partij II betaalt de gage bruto aan Partij I.

7. Tenzij anders overeengekomen komen kosten in verband met afdrachten Buma Stemra / SENA / Sabam voor rekening van Partij II.

8. Partij I is ten alle tijden gerechtigd een bankgarantie of enige andere vorm van zekerheidsstelling aan Partij II te vragen.

9. Partij II draagt zorg voor professionele benodigde faciliteiten, vergunningen, de noodzakelijke technische voorzieningen en voldoende technische staf, een en ander volgens eventueel nader te ontvangen opgave. Kosten voor extra technische voorzieningen, technisch personeel, vleugelhuur e.d. zijn voor rekening van Partij II.

10. Partij I behoudt zich het recht voor de inhoud van de voorstelling te wijzigen of de voorstelling te annuleren indien de aangetroffen omstandigheden dat vereisen, dit ter beoordeling van Partij I. Het gaat hier om locaties waarin (zonder vooroverleg) geen voorstellingsfaciliteiten aanwezig zijn, zoals een normaal speeloppervlak, het ontbreken van geluidstechnische faciliteiten, te verwachten overlast tijdens de voorstelling door in- en uitlopend publiek, het ontbreken van zitmogelijkheden voor het publiek, het openblijven van de bar of het buffet, of geluidsoverlast door optredens of activiteiten elders (m.u.v. Complimentenmeisjes). De verplichtingen van de Partij II blijven bestaan.

11. Bij uitvoer op locatie dan wel bij huur/gebruik van apparatuur van Partij I dient Partij II een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke tevens dekking biedt voor de werkzaamheden en/of apparatuur van Partij I. Kosten voortkomend uit schade of verlies van apparatuur, of schade betreffende locatie, publiek of medewerkers worden verhaald op Partij II.

12. Beide partijen erkennen dat alle informatie die ze uitwisselen als vertrouwelijk geldt en slechts gebruikt wordt in overeenstemming met het doel van de overeenkomst.

13. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals merk- en auteursrechten, zijn voorbehouden aan Partij I. Registratie van het optreden in elke vorm, waaronder fotograferen, filmen, het maken van geluids- en/of beeldopnamen is alleen toegestaan na toestemming van Partij I. Partij I heeft recht op deze opnamen.

14. Partij II vrijwaart Partij I voor claims van derden in het kader van de verleende diensten waarbij gedacht kan worden aan geluidsoverlast en/of geleverde producten.

15. In geval van overmacht, waaronder begrepen ziekte van een van de artiesten, of in geval van een tot twee weken van te voren ingelast televisieoptreden of een optreden in het buitenland, heeft Partij I, in overleg met Partij II, het recht de betreffende rol door een ander te doen opnemen, dan wel het optreden te verschuiven naar een latere datum of deze overeenkomst te annuleren. Bij annulering of verplaatsing ontvangt Partij II de overeengekomen gage retour. Partij II kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

16. Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk door Partij II aan Partij I doorgegeven te worden. Bij annulering tot 2 weken voor de uitvoeringsdatum wordt 2/3 van de overeengekomen gage in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor de uitvoeringsdatum wordt de gehele gage gefactureerd.

17. Op verzoek mag Partij I met 2 personen het optreden bijwonen.

18. Openbare kaartverkoop is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Partij I.

19. Partij I is gerechtigd om de naam van Partij II te gebruiken voor referentiedoeleinden.

20. Naam of beeltenis van Partij I mag niet gebruikt worden in publicitaire uitingen of rechtstreeks worden verbonden aan een sponsor zonder schriftelijke toestemming.

21. Bovenstaande voorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing, tenzij anders staat vermeld op de voorzijde van het contract. Van de Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Op de Algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

humor-werkt-thuis-spreker-voor-webinar

© 2008 Humor Werkt | KVK: 27317412 | BTW: 8192.91.390.B02 | Ontwerp site: Catinka Kersten